Phần mềm Adobe Incopy cc 2019 for windows \ macos

Phần mềm Adobe Incopy cc 2019 for windows \ macos

Adobe Incopy cc 2019

Adobe InCopy là một phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp của Adobe Systems. Chương trình được tích hợp vào Adobe InDesign.

Adobe Incopy cc 2019 được dùng rất nhiều trong việc làm market báo và tạp chí. InCopy cho phép biên tập viên soạn, chỉnh sửa và thiết kế (kiểu mẫu, kiểu chữ, v.v…) để xuất bản.

Chương trình bao gồm các chức năng của một trình xử lý văn bản chuẩn như “kiểm lỗi chính tả”, “theo dõi thay đổi”, và “đếm từ”, v.v…, chức năng xem trước cho thấy được bố cục tờ báo, cho phép biên tập viên nhìn một cách tổng thể tờ báo trước khi xuất bản.

Download Adobe Incopy cc 2019 for windows \ macos

phần mềm Adobe Incopy cc 2019, download Adobe Incopy cc 2019 

Download Adobe InCopy cc 2019

link adobe

Download Adobe InCopy cc 2019 for mac

link adobe

Download Adobe InDesign cc 2019 for windows \ macos

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Adobe Incopy 2019

Đối với bản dành cho Windows xem hướng dẫn ở đây: Hướng dẫn active adobe cc 2019

Đối với bản dành cho macOS các bạn xem hướng dẫn active tại đây: Hướng dẫn active adobe cc 2019 for Mac