Aquaveo Groundwater Modeling System 10.7.1 Premium

Aquaveo GMS Premium 10.7.1

 Aquaveo GMS

GMS (Groundwater Modeling System) là ứng dụng mô hình hóa nước để xây dựng và mô phỏng mô hình nước ngầm từ Aquaveo. Nó có tính năng thống kê địa lý 2D và 3D, mô hình địa tầng và cách tiếp cận mô hình khái niệm độc đáo. Các mô hình hiện được hỗ trợ bao gồm MODFLOW, MODPATH, MT3DMS, RT3D, FEMWATER, SEEP2D và UTEXAS.

Các tính năng và thông số kỹ thuật của phần mềm Aquaveo GMS

  •  Simple and efficient user interface with high usability
  • Proper interaction with 3D models
  • Improve graphics processing using OpenGL technology
  • Realistic rendering and creation of realistic images of the model
  • Ability to take notes anywhere in the project, whether in the form of text, image, logo and…
  • Import and export with different formats such as dxf, dgn, dwg and image formats and GIS and….
  • Groundwater simulation tools with advanced statistical analysis capabilities
  • Step-by-step guide to get acquainted with different parts of the program
  • Online and active user community to answer questions

Download Aquaveo GMS Premium 10.7.1

Download Aquaveo Groundwater Modeling System 10.7.1

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Aquaveo GMS 10.7.1

view the readme file