Arnold v5.2.2 for Autodesk Maya 2019-2023

Tải phần mềm Arnold v5.2.2 for Autodesk Maya

Arnold

Arnold là một trình kết xuất theo dõi tia Monte Carlo tiên tiến được xây dựng cho nhu cầu về hiệu ứng hình ảnh và hoạt ảnh có độ dài đặc trưng. Ban đầu được đồng phát triển với Sony Pictures Imageworks và hiện là trình kết xuất chính của họ, Arnold được sử dụng tại hơn 300 studio trên toàn thế giới bao gồm ILM, Framestore, MPC, The Mill và Digic Pictures. Nó có sẵn như một trình kết xuất độc lập trên Linux, Windows và Mac OS X, với các plug-in được hỗ trợ cho Maya, 3ds Max, Houdini, Cinema 4D và Katana. Nó là trình kết xuất tương tác được tích hợp sẵn cho Maya và 3ds Max.

Arnold for Maya cung cấp một cầu nối với trình kết xuất Arnold từ bên trong giao diện chuẩn của Maya.

Features

 • Seamless integration with Maya shapes, cameras, lights and shaders.
 • Image Based Lighting support, including a state of the art physical sky.
 • Interactive rendering (IPR) allows parameter changes to be rapidly previewed without interrupting your work.
 • Support for volume rendering with Maya Fluids.
 • Support for Maya Hair and nHair.
 • Particles and nParticles support, including particle instancer.
 • Defer the creation of geometry at render time with the Stand-in placeholder nodes.
 • Productivity boost: override sets, holdout mattes, shadow catcher, passes, UDIM style textures, and arbitrary primvar data.
 • Extensible through plug-ins (Golaem, FumeFX for Maya, Yeti, Shave & Haircut).
 • XGen integration.
 • Texturable geometric lights.
 • Deep EXR.
 • Rendering of curves.

Download Arnold for MAYA v5.2.2

Download Arnold v5.2.2 for Autodesk Maya 2020-2023

Download Arnold v5.0.0 for Autodesk Maya 2019-2022

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Arnold

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt