Autodesk Inventor Professional 2023.2 / 2022.2.2

Phần mềm Autodesk Inventor Professional 2023

Professional-grade 3D CAD software for product design and engineering

Autodesk Inventor Professional

Phần mềm Inventor CAD cung cấp các công cụ thiết kế cơ khí 3D, tài liệu và mô phỏng sản phẩm chuyên nghiệp. Làm việc hiệu quả với sự pha trộn mạnh mẽ của các khả năng thiết kế tham số, trực tiếp, định dạng tự do và dựa trên quy tắc.

what’s new in Inventor

Bản phát hành mới nhất của Autodesk Inventor được tích hợp các bản cập nhật và cải tiến do người dùng yêu cầu để giúp quản lý quy trình thiết kế của bạn, tăng tốc quy trình công việc kỹ thuật được kết nối của bạn và giảm các tác vụ lặp đi lặp lại.

See system requirements

Download Autodesk Inventor Professional 2023

Download Autodesk Inventor Professional 2023.2

Download Autodesk Inventor Professional 2022.2.2

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Inventor 2023.2

Xem video đính kèm

V2022 watch video