Corona Renderer 1.7.4 for 3Ds MAX 2012 – 2019

Download Corona Renderer 1.7.4

Corona Renderer

Corona Render là một ứng dụng hỗ trợ Render cho các phần mềm thiết kế, đồ hoạ 3D với hiệu xuất cao, là một  plugins cài đặt thêm trong 3ds Max và như một ứng dụng CLI độc lập. Ngoài ra còn có các plugin khác hiện đang phát triễn và thử nghiệm như: Cinema 4D và Maya Plugins

Mặc dù là một plugins mới ra mắt, nhưng Corona Renderer đã trở thành một Plugins hỗ trợ trong việc kết xuất hình ảnh với chất lượng render cao và là một đối thủ đáng gườm của Vray Render.

Download Corona Renderer 1.7.4 for 3Ds MAX

Download Corona Renderer 1.7.4 for 3ds max 2012-2019

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Corona Renderer 1.7.4

1. Download and install Corona 1.7.4

2. If “SSE4.1-enabled CPU: OK” then copy Corona_Release.dll from the “Fullspeed” dir if “SSE4.1-enabled CPU: NO” then copy one from the “Legacy_CPU” dir to the 3dsMax root ( C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019 ) and/or to the Corona Standalone root ( C:\Program Files\Corona ), if needed

The same goes for the Image Editor: copy CoronaImage.exe and CoronaImageCmd.exe to the C:\Program Files\Corona dir

3. Execute Write_token-3dsmax.bat (Recommended)
OR copy token-3dsmax.txt to the %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer (C:\Users\%UserName%\AppData\Local\CoronaRenderer ) dir, that will be created after the first run or create it by yourself

Repeat this step for every User profile that needs Corona

4. Enjoy!