Phần mềm Deswik Suite 2022.1

Download Deswik Suite 2022.1

Deswik Suite

Deswik.CAD
Design & Solids Modeling – Một nền tảng thiết kế mạnh mẽ với khả năng xử lý dữ liệu vượt trội – thế hệ tiếp theo của các công cụ lập kế hoạch để khai thác.

Deswik.Sched
Lập biểu đồ Gantt – Một công cụ lập lịch trình biểu đồ Gantt mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt để xử lý các thách thức trong việc lập kế hoạch khai thác mỏ.

Deswik.MDM
Quản lý dữ liệu khai thác – Cơ sở dữ liệu không gian và công cụ quản lý quy trình công việc.

Deswik.OPS
Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động – Công cụ thực hiện ca và lập kế hoạch ngắn hạn hợp tác để giám sát và quản lý việc tuân thủ kế hoạch

Download Deswik Suite 2022.1

Download Deswik Suite 2022.1 x64

Download Deswik Suite 2020.3.1077 x64

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Deswik Suite

Hướng dẫn cài đặt: xem file readme.txt