Download EViews Enterprise edition 11

Download EViews Enterprise edition 11

Phần mềm EViews

EViews is a statistical package for Windows, used mainly for time-series oriented econometric analysis. It is developed by Quantitative Micro Software (QMS), now a part of IHS. Version 1.0 was released in March 1994, and replaced MicroTSP.The TSP software and programming language had been originally developed by Robert Hall in 1965. The current version of EViews is 11, released 2019.

EViews can be used for general statistical analysis and econometric analyses, such as cross-section and panel data analysis and time series estimation and forecasting.

EViews combines spreadsheet and relational database technology with the traditional tasks found in statistical software, and uses a Windows GUI. This is combined with a programming language which displays limited object orientation.

The Enterprise edition of EViews allows access to 3rd party time series data from multiple providers including:Thomson Reuters Datastream, Moody’s Economy.com, Macrobond Financial, Haver Analytics and CEIC.

EViews (Econometric Views) là phần mềm thống kê chạy trên Windows. Phần mềm được xây dựng bởi Quantitative Micro Software (QMS)

EViews được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng, các chức năng chính là phân tích dữ liệu, chuỗi thời gian và dự báo. Dữ liệu trong EViews được lưu trữ theo định dạng độc quyền, tuy nhiên input và output có hỗ trợ cho nhiều định dạng của các phần mềm khác như Excel, PSPP/SPSS, DAP/SAS, Stata, RATS và TSP.

Eviews có thể truy cập dữ liệu qua ODBC. Gretl có thể mở được các tệp dữ liệu của Eviews.

Các chức năng chính của EVIEW

EVIEW được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng nhưng chuyên về kinh tế lượng hơn. Nếu đề tài nghiên cứu có sử dụng số liệu thứ cấp là số liệu có sẵn được thu thập theo thời gian ( dữ liệu chuỗi thời gian) hoặc vừa thu thập theo thời gian vừa thu thập theo từng thời điểm ( dữ liệu bảng) thì việc sử dụng phần mềm EVIEWS là phù hợp hơn cả.

Những chức năng chính của EVIEWS gồm:

– Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu chéo, dữ liệu mảng

– Thống kê mô tả dữ liệu

– Phân tích sự tác động của các yếu tố này lên các yếu tố khác

– Dự báo cho yếu tố cần  nghiên cứu ( ví dụ như dự báo giá xăng dầu, nhu cầu năng lượng, giá vàng,…)

Download EViews Enterprise edition 11.0

Download EViews Enterprise edition 11

price is 10 euro

contact:

Email: [email protected]

telegram: @ttpm2020

FaceBook: thuthuatphanmem.top

Download EViews 10.0 Enterprise / EViews 9.5

Download

Password extract file: thuthuat-phanmem.top

Download guide

install EViews Enterprise 10

Install Software

Run Patch as Administrator => click patch

Done

EViews Enterprise edition 11