Keil MDK 5.36 / ARM 5.30 / C51 v9.60a / C166 v7.57 / C251 v5.60

Download Keil MDK 5.35/ ARM 5.30 / C51 v9.60a / C166 v7.57 / C251 v5.60

Keil (MDK /ARM  / C51 / C166  / C251)

Keil MDK là giải pháp phát triển phần mềm toàn diện nhất cho các bộ vi điều khiển dựa trên Arm và bao gồm tất cả các thành phần mà bạn cần để tạo, xây dựng và gỡ lỗi các ứng dụng nhúng.

  • Keil MDK
  • Keil ARM
  • Keil C51
  • Keil C166
  • Keil C251

Download Keil software

Download Keil MDK 5.36 ,Keil ARM 5.30 , Keil C51 v9.60a , Keil C166 v7.57 , Keil C251 v5.60

download

Keil MDK-ARM DFP Device Family Pack

Download

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide

Install  Keil

Xem file readme đính kèm

– Install and run app
– File-> License Management, copy the contents of the CID
– Run Keygen, choose why we generate the license Target-> ARM, Prof.Devkit / RealView MDK
– In the CID field, paste what was copied into Keil
– Click Generate
– Copy the resulting license, insert it into Keil in the New License ID Code (LIC) field, click Add LIC
– Repeat steps 2-3 for all required products