NVivo Plus 12.6.1 windows / 12.7.0 MacOS

Download NVivo Plus 12 for windows / MacOS

NVivo 12

NVivo qualitative data analysis software helps to discover richer insights from your qualitative & mixed methods research. Organize, store, and analyze data

Work more efficiently, conduct deeper analysis from more sources, and defend your findings with NVivo.

  • Import data from virtually any source
  • Analyze data with advanced management, query, and visualization tools
  • Ask complex questions of your data to identify themes and draw clear conclusions
  • Achieve more robust research results in less time

NVivo là phần mềm máy tính phân tích dữ liệu định tính được sản xuất bởi QSR International. NVivo 12 đã được thiết kế cho các nhà nghiên cứu định tính làm việc với thông tin đa văn bản hoặc đa phương tiện, trong đó yêu cầu mức độ phân tích sâu về khối lượng dữ liệu nhỏ hoặc lớn

Download NVivo Plus 12

Download NVivo Plus 12.6.1 windows

Download NVivo Plus 12.7.0 MacOS

Contact Us:

Email: [email protected]

telegram: @ttpm2020

FaceBook: https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

install NVivo 12

see the readme file