Download PDQ Deploy Enterprise 17.2 + PDQ inventory 17 kèm key active free

Download PDQ Deploy Enterprise 17.2 full free

PDQ Deploy

Trong môi trường doanh nghiệp với số lượng máy tính lơn việc cài đặt phần mềm qua máy trạm chúng ta thường sử dụng phương pháp deploy software của windows server để tiết kiệm thời gian và tính đồng nhất. Tuy nhiên việc deploy software qua GPO của windows lại có điểm hạn chế đó là nó chỉ deyloy các phần mềm có file setup định dạng .msi, nó không hỗ trợ file .exe vì vậy khi muốn triển khai hàng loạt chúng ta cần phải convert file .exe thành file .msi

Tuy nhiên việc convert file .exe to .msi lại tốn thời gian, ngoài ra có những phần mềm phức tạp việc convert là không thể thực hiện được.

Vậy giải pháp cho vấn đề trên?

1 chúng ta sử dụng Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) tuy nhiên chí phí cao

2 sử dụng phần mềm PDQ Deploy chi phí tiết kiệm hơn

PDQ Deploy là ứng dụng giúp triển khai phần mềm ứng dụng hàng loạt cho máy client và nó hỗ trợ deploy các phần mềm định dạng file .exe, một định dạng cài đặt phần mềm trên windows phổ biến nhất hiện nay

PDQ inventory là một công cụ quản lý hệ thống để theo dõi cấu hình phần cứng, phần mềm, hệ điều điều hành của các máy tính client trong hệ thống mạng. Với PDQ inventory chúng ta có thể thống kê chi tiết phần cứng và phần mềm của các máy client một cách tự động tập trung

Download PDQ Deploy Enterprise 17.2.0.0

Tải phần mềm PDQ Deploy 17 miễn phí, download PDQ Deploy Enterprise 17.2, PDQ Deploy Enterprise 17.2 free, key active PDQ Deploy 17 free, key PDQ Deploy 17, deploy file exe, deploy software windows server, PDQ Deploy 17

Download PDQ Deploy Enterprise 17.2.0.0

Download

Download PDQ inventory Enterprise 17.1

Download

Download PDQ inventory Enterprise 16.1

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt và active PDQ Deploy 17

xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm