Download CSI PERFORM-3D v8.0.0

Download CSI PERFORM-3D v8

CSI PERFORM-3D

CSI PERFORM 3D là công cụ mạnh mẽ phục vụ phân tích kháng chấn, động đất. Hỗ trợ các cấu trúc phức tạp, bao gồm cả kết cấu tường chịu các lực cắt rắc rối, có thể được phân tích phi tuyến sử dụng sự đa dạng của những trạng thái giới hạn trên nền chịu tác động của nhiều loại biến dạng.

Mô hình dữ liệu có thể được nhập khẩu trực tiếp từ ETABS SAP2000. Một yếu tố nhiều loại hình được hỗ trợ, bao gồm cả dầm,cột, thanh giằng, tường chắn, tám sàn, bộ giảm chấn dampers, và isolators.

Sự phân tích Phi tuyến (tĩnh học và/ hoặc động học) có thể được chạy trên cùng mô hình. Những loại tải trọng có thể được áp dụng trong bất kỳ chuỗi nào, như một tải trọng động đất theo sau bởi một chấn động (pushover).

PERFORM 3D cung cấp hiệu suất mạnh mẽ dựa trên khả năng thiết kế, và có thể tính toán nhu cầu, khả năng (sử dụng) theo tỷ lệ cho tất cả các thành phần giới hạn và tất cả trạng thái giới hạn. Đánh giá hiệu quả dựa trên ATC-40, FEMA-356 hoặc ATC-440 hoàn toàn tự động.

  • Thành phần kết cấu
  • Phân tích
  • Kiểm tra ứng xử
  • Đánh giá hiệu suất
  • Nhập và xuất

Download CSI PERFORM-3D v8

Download CSI PERFORM-3D v8

password: 2020

Download guide

install PERFORM-3D

see the readme file