Phần mềm PHPMaker 2023

Download Phần mềm PHPMaker 2023

e.World Tech PHPMaker

e-World Tech PHPMaker là một ứng dụng rất hữu ích đã được phát triển cho tất cả những người dùng đang cần genertaing PHP script từ các cơ sở dữ liệu khác nhau như Access hoặc PostgreSQL.
Với các lập trình viên ứng dụng này có thể tạo ra các kịch bản PHP từ MS Access và SQL Server và có thể thao tác các truy vấn khác nhau.

features of PHPMaker

  • Advanced security of generated code
  • Define the system for registering users on the website
  • Get output in CSV / HTML / Excel / Word / XML / PDF / Email formats
  • Define file upload system in specified database or folder
  • Highly customizable templates and extensions
  • Supports MySQL, PostgreSQL, Access, MSSQL and Oracle databases
  • LESS support for manipulating CSS style files
  • Synchronize project with database
  • Server-side validation with PHP and user-side validation with Java-Script
  • MD5 and lower case uppercase letters

Download Phần mềm PHPMaker 2023

Download e-World Tech PHPMaker 2023

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt PHPMaker

Xem tệp Readme