Primavera P6 Professional 19.12 + old version

Download Primavera P6 Professional 19.12 + old version

Primavera P6

Primavera là một phần mềm quản lý danh mục đầu tư dự án doanh nghiệp. Nó bao gồm quản lý dự án, lập lịch, phân tích rủi ro, quản lý cơ hội, quản lý tài nguyên, khả năng cộng tác và kiểm soát và tích hợp với các phần mềm doanh nghiệp khác như hệ thống ERP của Oracle và SAP

Phần mềm PRIMAVERA là một công cụ độc đáo có thể được sử dụng để Lập kế hoạch, Kiểm soát, Giám sát và Báo cáo Dự án. Nó rất hữu ích cho tất cả các Kỹ sư thuộc lĩnh vực Quản lý dự án theo dõi các hoạt động của dự án, hoàn thành kịp thời, quản lý tài nguyên, chi phí phát sinh.

PRIMAVERA P6 – PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN PHỔ BIẾN TRONG NGÀNH XÂY DỰNG, DẦU KHÍ, SẢN XUẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ CNTT

Primavera is an enterprise project portfolio management software. It includes project management, scheduling, risk analysis, opportunity management, resource management, collaboration and control capabilities, and integrates with other enterprise software such as Oracle and SAP’s ERP systems. Primavera was launched in 1983 by Primavera Systems Inc., which was acquired by Oracle Corporation in 2008

Manage projects of any size with Primavera P6 EPPM. Robust, and easy-to-use, Primavera P6 EPPM is the solution for globally prioritizing, planning, managing, and executing projects, programs, and portfolios.

Key Business Benefits:

  • Increased planning efficiency
  • Reduced risk of schedule overruns
  • Visibility to identify bottlenecks and take corrective action early
  • Insight to current and future resource usage for accurate forecasts and decisions
  • Resolve overallocation through leveling or changing resource assignments

view more:

Download Primavera P6 Pro 19.12 + old version

Download Primavera P6 Professional 19.12 + old version

Password extract file: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Primavera P6

view the readme file