Download StataCorp Stata MP 15.1 Windows \ 14.1 MacOS

Download StataCorp Stata MP 15.1 Windows \ 14.1 MacOS

StataCorp Stata

Stata is the solution for your data science needs. Obtain and manipulate data. Explore. Visualize. Model. Make inferences

STATA là phần mềm thống kê được phát triển từ năm 1985 bởi StataCorp. Tên gọi “STATA” là kết hợp của các từ “statistics” và “data”. Nó được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức học thuật trên thế giới.

Hầu hết những người sử dụng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội
học, khoa học chính trị và dịch tễ học,…

STATA cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện đồ họa thân thiện bao gồm trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

STATA là một chương trình thống kê mạnh, với sự hỗ trợ của công cụ lập trình. Phần mềm được viết bằng C, có thể chạy trên Windows, Mac OS X, Unix, Linux.

Các tính năng của STATA

  • Quản lí dữ liệu
  • Phân tích thống kê
  • Đồ họa
  • Mô phỏng
  • Hiệu chỉnh chức năng

Download StataCorp Stata MP 15.1 Windows \ 14.1 MacOS

download Stata 15, install Stata 15, key, license Stata 15, Stata 15 [email protected], Stata 15 full [email protected], StataCorp Stata MP 15, StataCorp Stata 14 macos, Stata 15 for mac

Download StataCorp StataMP 15.1 (629) x64 

Download

Download StataCorp StataMP 14.1 Revision 03.03.2016 macOS

Download

Password extract file: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install StataCorp Stata 15

view the readme file

Xem trong file readme.txt đính kèm