Download DICAD Strakon Premium 2018

Download DICAD Strakon Premium 2018

DICAD Strakon

STRAKON là một phần mềm để thiết kế và mô hình hóa các cấu trúc theo ba chiều để thiết kế các cấu trúc tinh vi nhất với tốc độ và độ chính xác cao. Một trong những lợi thế của phần mềm này là chức năng thiết kế 3D và xử lý hiệu quả hơn quy trình làm việc để thiết kế, lập kế hoạch và xây dựng các cấu trúc công nghiệp và thương mại. Bạn có thể thực hiện nhiều tính toán kỹ thuật, thiết kế và mô hình hóa các phần khác nhau của cấu trúc trong phần mềm này.

DICAD Strakon 2018 cho phép phân tích chi tiết về cấu trúc và sử dụng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế khác nhau để đo lường chất lượng của cấu trúc. Strakon 2018 cung cấp khả năng kết hợp các chức năng hai chiều và ba chiều cho thiết kế lai, do đó cho phép các chuyên gia tận dụng thiết kế của cả hai hình dạng hai chiều và ba chiều đồng thời.

Download DICAD Strakon 2018

Download DICAD Strakon Premium 2018

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Strakon 2018

see the readme file

1 cài đặt phần mềm

2. Copy file trong thư mục [email protected] vào

usually C:\DICAD.etc

or C:\ProgramData\DICAD\DICAD.etc

3. Delete file d2.ini trong các thư mục sau nếu có

C:\Windows\dicad
C:\DICAD.etc
C:\Users\Public\DICAD.etc
C:\ProgramData\DICAD\DICAD.etc

4. Vào đường dẫn  C:\DICAD.etc\scf  Delete toàn bộ file và thư mục trong đó

lưu ý nếu không có thì có thể là: C:\ProgramData\DICAD\DICAD.etc\scf

5. Chạy file D2.exe với quyền admin, dùng code JC9A để active software

Ok  xong