Download EFICAD SWOOD 2019 SP3 for SolidWorks

Download EFICAD SWOOD 2019 SP3 for SolidWorks

EFICAD SWOOD

swood là một plugin được thiết kế bởi EFICAD cho phần mềm SolidWork. Plug-in này cho phép người dùng xây dựng các mô hình gỗ 3D như tủ, bàn, ghế và ngăn kéo, v.v. Để làm việc với plugin này, sau khi tạo dự án, chọn khung mong muốn từ thư viện của plugin và kéo nó vào môi trường dự án.

Sử dụng SWOODBox bạn có thể lắp ráp các hộp lắp ráp, tạo các cửa và giá khác nhau. Kết nối giữa các thành phần khác nhau cũng thông minh và dễ dàng. Ở mỗi giai đoạn của dự án, có thể thay đổi các tham số khác nhau và bạn có thể thay đổi các phần khác nhau của dự án theo ý của bạn.

Với phần mềm Solidork và SWood, bạn thực sự có một hệ thống CAD 3D mạnh mẽ cho ngành công nghiệp gỗ

Download EFICAD SWOOD 2019 SP3 for SolidWorks

Tải phần mềm EFICAD SWOOD 2019 miễn phí, download EFICAD SWOOD 2019, hướng dẫn sử dụng EFICAD SWOOD 2019, cài đặt EFICAD SWOOD 2019, key active EFICAD SWOOD 2019, license EFICAD SWOOD 2019 free, EFICAD SWOOD 2019, EFICAD SWOOD

Download EFICAD SWOOD 2019 SP3 for SolidWorks x64

Download

Download EFICAD Swood 2016 SP4 for SolidWorks 2010-2017 x64

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt EFICAD SWOOD 2019

1. Install SWOOD 2019 SP3 Win64. Do not install Flexnet License Server!

2. Overwite original <SWOOD2019 program folder> (by default:
C:\Program Files\EFICAD\SWOOD2019 ) with [email protected] one

3. Copy “deficad_SSQ.dat” to computer

4. Create environment variable DEFICAD_LICENSE_FILE pointing to deficad_SSQ.dat

5. REBOOT computer!

6. Copy folder “SWOODData” from archive “SWOODData2019.7z” to computer
Run SolidWorks > SWOOD Design > Settings and configure “SWOODData” folder
as “Data Directory”

7. Enjoy