VisualSVN 7.2.0 / Server Enterprise 4.1.3

Download VisualSVN 7.2.0 / Server Enterprise 4.1.3

VisualSVN

Download VisualSVN 7

VisualSVN là một máy khách Subversion của Apache, được triển khai như một phần mở rộng gói VS cấp thấp cho Microsoft Visual Studio, cung cấp giao diện để thực hiện các hoạt động kiểm soát sửa đổi phổ biến nhất trực tiếp từ bên trong IDE Visual Studio

VisualSVN makes your life easier with a reliable plug-in that integrates Subversion seamlessly with Visual Studio.

VisualSVN Server makes the Subversion server easy and convenient to install and administer on Windows.

Download VisualSVN 7.2.0 / Server Enterprise 4.1.3

tải phần mềm VisualSVN 7 miễn phí, download VisualSVN 7

VisualSVN 7.2.0 / Server Enterprise 4.1.3

password: 2020

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install VisualSVN 7

see the readme file

Xem file readme đính kèm