Phần mềm VMware Fusion Pro 13.0.0 Build 20802013

Download VMware Fusion Pro 13

VMware Fusion

VMware Fusion: Máy ảo đơn giản mạnh mẽ dành cho Mac

VMware Fusion là một phần mềm siêu giám sát được phát triển bởi VMware dành cho máy tính Macintosh. VMware Fusion cho phép máy Mac dựa trên Intel chạy các máy ảo với hệ điều hành khách — chẳng hạn như Microsoft Windows, Linux, NetWare, Solaris hoặc một phiên bản macOS khác — trong hệ điều hành macOS chủ

VMware Fusion Pro và VMware Fusion Player Desktop Hypervisors cung cấp cho người dùng Mac sức mạnh để chạy Windows trên Mac cùng với hàng trăm hệ điều hành, vùng chứa hoặc cụm Kubernetes khác, song hành với các ứng dụng Mac mà không cần khởi động lại. Các sản phẩm của Fusion đủ đơn giản cho người dùng gia đình và đủ mạnh cho các chuyên gia CNTT, nhà phát triển và doanh nghiệp.

Download VMware Fusion Pro 13

Download VMware Fusion Pro 13.0.0 Build 20802013

Download VMware Fusion Pro 12.2.4 build 20071091

Password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt VMware Fusion pro 13

Xem tệp readme

Cài đặt

kích hoạt với key sau: 4C21U-2KK9Q-M8130-4V2QH-CF810

v12, xem file Readme