Hướng dẫn Active windows 7 [update 2021-09-17]

Hướng dẫn active windows 7 miễn phí

Để active windows 7 chúng ta có thể dùng nhiều cách khác nhau đơn giản nhất là mua key active, tốn tiền việt nam mình ít người chịu chi, hoặc dùng [email protected] cái này thì đa phần vì nó không tốn tiền nhưng chứ rủi ro khi sử dụng

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active windows 7 miễn phí và không cần tốn tiền mua key, không cần dùng windows [email protected]k.

Những cách active windows 7 miễn phí.

1  KMS client key – Active windows 7 pro and windows 7 enterprise

Phương pháp này đơn giản hơn, tuy nhiên nó chỉ active được windows 7 pro và windows 7 enterprise. Chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng 2 phiên bản này để active dễ dàng hơn

Download windows 7 Pro tại đây

Hãy mở notepad và copy nội dung dưới đây dán vào và lưu lại với định dạng file .cmd

Chuột phải desktop > chọn new > chọn Text Document

Copy nội dung bên dưới đây và dán vào, sau đó chọn File > save as, lưu lại file với định dạng file .cmd

@echo off
title Activate Windows 7 Professional/Enterprise for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 7 Professional&echo - Windows 7 Professional N&echo - Windows 7 Professional E&echo - Windows 7 Enterprise&echo - Windows 7 Enterprise N&echo - Windows 7 Enterprise E&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cd /d %windir%\system32&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 >nul&goto skms) else (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX >nul||goto notsupported)
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=sv9.uk.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS%:1688 >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Tiếp theo các bạn chạy file ActiveWins7.cmd với quyền admin( click chuột phải chọn Run as administrator) và chờ báo active thành công là xong.

2 Active by phone – áp dụng mọi phiên bản windows 7

Step 1: Truy cập vào đây để lấy key windows 7 theo phiên bản ban đang sử dụng

see other ways to activate

Step 2: Disable internet để chọn active by phone

copy license into product key field
use the automated phone system
confirm your license and make sure it is correct
click the nearest location

Nhập vào key ở trên, tùy vào phiên bản win 7 của bạn pro hay ultimate .follow phone system instructions to enter the installation id

Bạn sẽ nhận được installation ID (9 groups of 6 digits).

Step 3: mở kết nối internet và truy cập vào đây Microsoft Service for Mobile page.

select digits in your first block of installation id

Tại màn hình này bạn xem trên máy tính của mình coi mỗi nhóm có bao nhiêu số, nếu 1 nhóm có 6 số thì chọn 6 Digits

Nhập vào installation ID của bạn, sau đó click submit button.

type confirmation id the phone system gives you

Nhập 1 vào ô: How many computers you have installed, with this copy of software?

click submit

answer the question "how many computer have you installed"

Nhập vào  confirmation ID mà bạn nhận được, xong click Next để activate Windows của bạn

enter the confirmation id you got once again

Done!!! báo active thành công.

Hướng dẫn active win7 miễn phí

Lưu ý: Nếu bạn thấy một trong những thông báo dưới đây, vui lòng thử key khác

1. “Unfortunately, we cannot complete this transaction as our records do not recognize this as a valid product. You may be able to return the software to your reseller for a new product.
Thank you for contacting Microsoft, goodbye.”

2. “Your Microsoft Product has exceeded the set number of activations. No additional activations can be provided on this product key. Customers with volume license agreements should notify their IT Administrator or IT Professional about this error message.
Thank you for contacting Microsoft, goodbye.”

3. “Let’s get you to one of our Answer Desk agents for help.
I was not able to validate your installation ID. Please have the Activation window up on your computer screen, so you can have this number handy. The representative will need this number to help with activating your product.”

Nếu vẫn không thể active vui lòng sử dùng phương pháp 3

3 Active bằng tools

Nếu bạn không thể active windows 7 bằng 2 cách trên thì hãy sử dụng tool để [email protected], ở đây các tool này mình đã test đảm bảo an toàn.

Để active các bạn tham khảo bài viết sau:

Hướng dẫn active windows 7 ultimate

Hướng dẫn active windows 7 pro và enterprise