Phần mềm Microsoft Office 2021 Pro Plus (windows/ MacOS)

Tải phần mềm Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021 là phiên bản tiếp theo của Microsoft Office 2019. Phiên bản xem trước đầu tiên được phát hành vào tháng 2 năm 2021. Microsoft Office 2021 tiếp tục được update các bản sửa lỗi, update về giao diện và cải thiện hiệu năng

Các ứng dụng chính trong bộ office 2021 bao gồm

  • Excel 2021
  • Word 2021
  • Outlook 2021
  • Powerpoint 2021
  • Access 2021

Ngoài ra nó kèm các ứng dụng khác tương tự như các phiên bản trước đó

Download Microsoft Office 2021 Pro Plus

Download Microsoft Office 2021 Pro Plus windows

Download Microsoft Office 2021 v16.67 MacOS

password extract file: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt và kích hoạt Office 2021

Với office 2021 mac

Cài đặt phần mềm

Chạy file crack

xong

Với office 2021 windows

Cách 1: chạy lệnh với CMD

Mở CMD với quyền admin ( run as administrator)

cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16

Tiếp theo chạy lệnh sau

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Đảm bảo máy tính của bạn có kết nối internet, chạy các lệnh sau

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /act

Chờ đợi kích hoạt báo thành công

cách2: sử dụng batch script

Copy nội dung dưới đây và dán vào file text

@echo off
title Activate Microsoft Office 2021 (ALL versions) for FREE - Thuthuatphanmem.top&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2021&echo - Microsoft Office Professional Plus 2021&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo =====================================================================================&echo Activating your product...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=s9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo =====================================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo =====================================================================================&echo.&echo #My official blog: Thuthuatphanmem.top&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.Thuthuatphanmem.top&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo =====================================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://Thuthuatphanmem.top"&goto halt
:notsupported
echo =====================================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo =====================================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Lưu lại file với phần mở rộng là .cmd ( ví dụ: ActivateOffice2021.cmd)

Chạy file ActivateOffice2021.cmd với quyền admin (Run as administrator)

Chờ quá trình báo kích hoạt thành công

Xong