EndNote X9.3.3 Build 13966 (windows \ macos)

Download EndNote X9.3.3 for windows / macos

EndNote X9

EndNote is the industry standard software tool for publishing and managing bibliographies, citations and references on the Windows and Macintosh desktop

With EndNote X9, you can leave behind the tedious work of formatting bibliographies, finding full text, and searching for references

EndNote là gói phần mềm quản lý tham chiếu thương mại, được sử dụng để quản lý thư mục và tài liệu tham khảo khi viết bài luận và bài viết. Nó được sản xuất bởi Clarivate Analytics

Với EndNote X9, bạn có thể bỏ lại công việc tẻ nhạt là định dạng thư mục, tìm văn bản đầy đủ và tìm kiếm tài liệu tham khảo.

Download EndNote X9 for windows / macOS

Download EndNote X9.3.3 Build 13966 window [fixed]

Download

Download  EndNote X8 for windows

Download

Download EndNote X9.3.3 MacOS

Download

Password extract file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install EndNote X9

view the readme file

Cài đặt phần mềm

Block app bằng firewall (dùng windows firewall hoặc Folder Firewall Blocker)

mở phần mềm active với key đính kèm

Hướng dẫn block ứng dụng kết nối enternet bằng Folder Firewall Blocker

đối với macOS các bạn có thể sử dụng ứng dụng Little Snitch tại đây