RapidMiner Studio Developer 9.10.0

RapidMiner Studio Developer 9

RapidMiner Studio

RapidMiner là một nền tảng phần mềm khoa học dữ liệu cung cấp một môi trường tích hợp để chuẩn bị dữ liệu, học máy, học sâu, khai thác văn bản và phân tích dự đoán. Đây là một trong những hệ thống mã nguồn mở hàng đầu cho khai thác dữ liệu. Chương trình được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ lập trình Java.

RapidMiner Studio Developer 9 cung cấp các lược đồ Learning Schemas, các mô hình và các thuật toán, và có thể được mở rộng bằng ngôn ngữ R và Python.

Các thuật toán trong Data mining được chia thành 2 loại:

  • Thuật toán Learning được giám sát: Là các thuật toán yêu cầu đã có đầu ra Output (hoặc gọi là Label hay Target). Một số mô hình thuộc thuật toán này có thể kể đến như: Naïve Bayes, cây quyết định (Decision Tree), mạng thần kinh (Neural Networks), SVM (Support Vector Machine), mô hình hồi quy (Logistic Regression),…
  • Thuật toán Learning không được giám sát: Là các thuật toán không bắt buộc phải biết trước đầu ra Output nhưng có thể tìm kiếm các khuôn mẫu hoặc các xu hướng mà không có Label hoặc Target, như mô hình K-Mean Clustering, Anomaly Detection, Association Mining.

Với Rapidminer, có thể giúp bạn:

  • Tải và chuyển đổi dữ liệu (Extract, Transform, Load (ETL))
  • Xử lý dữ liệu và trực quan dữ liệu
  • Xây dựng các mô hình dự báo và phân tích thống kê
  • Đánh giá và triển khai dữ liệu

các bạn có thể tải về phần mềm RapidMiner Studio Developer 9.5 miễn phí tại đây

Download RapidMiner Studio Developer 9

RapidMiner Studio Developer 9.910

contact:

Email: [email protected]

telegram: @ttpm2020

FaceBook: thuthuatphanmem.top

RapidMiner Studio Developer 9.6.0 Windows

Password extract file: 2020

Download guide

install RapidMiner Studio Developer

– Install RapidMiner

– run patched

– Done