Construction

Phần mềm lĩnh vực xây dựng: Dự toán dự thầu, CSI software, Trimble Tekla, Plaxis, Strakon, autodesk,… phần mềm tính toán kết cấu

Phần mềm StruSoft FEM-Design Suite 21.00.005 x64

Download StruSoft FEM-Design Suite 21 FEM-Design Suite FEM-Design – Phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu. FEM-Design giúp các kỹ sư trên toàn thế giới có toàn quyền kiểm soát phân tích cấu trúc của họ. FEM-Design là phần mềm mô hình hóa tiên tiến để phân tích phần tử hữu hạn và …

Phần mềm StruSoft FEM-Design Suite 21.00.005 x64 Read More »