Siemens NX 18xx free download

Siemens NX 18xx free download

Siemens  NX 18xx

Siemens PLM NX là một gói phần mềm CAD/CAM/CAE được phát triển đầu tiên bởi Unigraphics, nhưng từ năm 2007 thì do Siemens PLM Software phát triển.

NX được dùng cho các mục đích sau:

  • Thiết kế: Theo tham số và cho tạo hình mặt/khối trực tiếp
  • Phân tích kĩ thuật (tĩnh, động, từ tính, nhiệt, dùng phương pháp phần tử hữu hạn, và trong phân tích chất lỏng thì dùng phương pháp thể tích hữu hạn).
  • Gia công: Dùng trong các mô đun gia công.

NX là đối thủ cạnh tranh chính của SOLIDWORKS, CATIAPTC Creo

Siemens NX software is a flexible and powerful integrated solution that helps you deliver better products faster and more efficiently. NX delivers the next generation of design, simulation, and manufacturing solutions that enable companies to realize the value of the digital twin.

Supporting every aspect of product development, from concept design through engineering and manufacturing, NX gives you an integrated toolset that coordinates disciplines, preserves data integrity and design intent, and streamlines the entire process.

Download Siemens NX 18xx free download

Tải phần mềm Siemens NX 1892 miễn phí, download Siemens NX 1892, hướng dẫn cài đặt Siemens NX 1892, license Siemens NX 1892 free, Siemens NX

Link download Siemens NX

Siemens NX 1899

Siemens NX 1892

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Siemens NX 18.x.x

Xem file đính kèm