SolidCAM 2018 SP2 standalone / for SolidWorks 2012-2019

Download SolidCAM 2018

SolidCAM 2018

Phần mềm SolidCAM như là một cầu kết nối giữa thiết kế và chế tạo với những tính năng mạnh mẽ dễ sử dụng.

Ưu điểm nổi bật của phần mềm Solidcam là dễ dàng kết họ các tính năng mạnh mẽ của CAM (hỗ trợ gia công bằng máy tính) với khả năng tùy biến xử lý dữ liệu, tạo ra các chương trình nguồn để thực hiện trên máy CNC.

SolidCAM được sử dụng rộng rãi đặc biệt trong các ngành gia công cơ khí chế tạo ô tô, điện tử, làm các khuôn đúc và dập…

Với khả năng tích hợp một cửa sổ của Solidcam trong phần mềm thiết kế Solidworks, tất cả các hoạt động chuẩn bị cho máy CNC đều có thể được định nghĩa, tính toán và hiệu chỉnh mà không cần thoát khỏi môi trường của Solidworks. Tất cả các tham số hình học 2D và 3D được sử dụng cho quá trình gia công đều liên kết đầy đủ với mô hình thiết kế của Solidworks.

Download  SolidCAM 2018 SP2

Download SolidCAM suite 2018 SP2 standalone

Download

Download SolidCAM 2018 SP2 HF8 for solidworks 2012 – 2019

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install SolidCAM 2018 for solidworks

warning: The SolidCADCAM 2018 Suite includes its own CAD system and does not require SolidWorks or other CAD systems to be pre-installed. Do not install SolidCADCAM 2018 Suite if you have preinstalled SolidWorks

Bộ phần mềm SolidCADCAM 2018 bao gồm hệ thống CAD riêng và không yêu cầu SolidWorks hoặc các hệ thống CAD khác được cài đặt sẵn. Không cài đặt SolidCADCAM 2018 Suite nếu bạn đã cài đặt SolidWorks

Xem hướng dẫn cài đăt và [email protected] SolidCAM2018 Suite trong file readme.txt đính kèm

1. Setup SolidCAM 2018 for solidworks 

1.1. Install SolidCAM 2018 for your favorite language. If asked for
license type select “USB Hardware key”

1.2. To unlock menu SolidCAM > New > Wire EDM in SolidCAM 2018 close SolidWorks,
run “SC2018_Wire_EDM.reg” and confirm to add info into Window Registry

1.3. To change language of SolidCAM interface run
All Programs > Solidcam2018 > Choose Language

2. Multikey 18.1.0 64-bit Emulator Setup

If you already had Multikey 18.1.0 64-bit Emulator for SolidCAM installed skip
Emulator setup

To install Multikey Emulator you need Administrator rights!

2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist

2.2. Copy folder “MultiKey_18.1_x64_31052018” to your computer

2.3. Run “SolidCAM.reg” and confirm to add info into Windows Registry

2.4. Run as Administrator MultiKey_18.1_x64\install.cmd and wait until
new devises and drives for them will be found and installed

2.5. Reboot computer

Note: If setup is succesfull you have to see new devices:

Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> Sentinel HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> Sentinel USB key