Tekla Structures v21.1 + envirement

Phần mềm Tekla Structures v21.

Tekla Structures v21

Tekla Structures v21 đã được cải thiện khả năng tương tác và có liên kết nâng cao với Intergraph Smart 3D. Tekla Structures 21 có sự tích hợp tuyệt vời với SketchUp Pro, Revit Architecture và Revit MEP để cộng tác tốt hơn.

Tekla Structures cho phép bạn sử dụng dữ liệu vật liệu dựa trên đối tượng chi tiết. Bố trí mặt bằng bê tông đúc sẵn cung cấp cho bạn một cách hiệu quả và thân thiện với người dùng để tạo các tấm bê tông đúc sẵn chi tiết.

Download Tekla Structures v21

Dowwnload tekla structures v21.1 + envirement

password: thuthuatphanmem.top 

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install tekla structures v21

1. Run file TeklaStructures211x64Software.exe

2. Run file TeklaStructures211SR10x64Software.exe

3. Set the desired Environment from folder Env_sr10 (tuỳ khu vực của bạn)

4. Without starting the Tekla and do the following steps:

  • 4.1 Make a backup of TeklaStructures_application.dll from * \ Tekla Structures \ 21.1 \ nt \ bin \
  • 4.2 Replace TeklaStructures_application.dll with the disinfected from \ Tekla.Structures.v21.1 \ CR \ 21.1-SR10 \ TeklaStructures_application.dll
5. Run the Tekla and Enjoy!