Tools Active windows 10

Tổng hợp tool active windows 10

Active windows 10

Dưới đây là các công cụ active windows 10 miễn phí một cách nhanh chóng đơn giản

Danh sách các tool active windows 10

Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9

Windows 10 Digital License C# 3.7

KMSpico 10.2 partable

Xem thêm: Hướng dẫn active windows 10 bằng KMS client key

Download Tools Active windows 10

Password: 2020

Download guide

Active windows 10

see the readme file

Sử dụng Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9

– Tắt hết các chương trình phần mềm diệt virus kể cả của windows 10

Sau khi tải về các bạn giải nén và chạy file W10DigitalActivation_exe_Extract.bat với quyền admin

chuột phải chọn run as administrator

chờ một tý, chương trình báo active thành công là xong