Trimble Tekla Structures 2022 SP6 + Old versions

Download Tekla Structures 2022

Phần mềm Tekla Structures

Tekla Structures là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng có thể mô hình hóa các cấu trúc kết hợp các loại vật liệu xây dựng khác nhau, bao gồm thép, bê tông, gỗ và kính

Các cấu trúc Tekla được sử dụng trong ngành xây dựng để chi tiết về thép và bê tông, đúc sẵn và đúc tại chỗ. Phần mềm cho phép người dùng tạo và quản lý các mô hình cấu trúc 3D bằng bê tông hoặc thép và hướng dẫn họ qua quy trình từ khái niệm đến chế tạo. Quá trình sáng tạo vẽ cửa hàng được tự động hóa

Download Tekla Structures 2022

Download Trimble Tekla Structures 2022 SP6 Multilingual

Download Trimble Tekla Structures 2021 SP11 Multilingual

Download Trimble Tekla Structures 2020 SP11 Multilingual

Download Trimble Tekla Structures 2019 SP1 Multilingual

Download Trimble Tekla Structures 2018i SP3 Multilingual

Download Trimble Tekla Structures 2017i SP7 Multilingual

Download Trimble Tekla Structures 2016i SP6 Multilingual

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Tekla Structures

see the readme file