VMware Horizon 8.4.0.2111 Enterprise + Client

VMware Horizon 8 Enterprise Edition

VMware Horizon

VMware Horizon là gì?

VMware Horizon là một sản phẩm ảo hóa ứng dụng và máy tính thương mại được phát triển bởi VMware, Inc cho Microsoft Windows, Linux và Mac OS X Hệ điều hành. Nó lần đầu tiên được bán dưới tên VMware VDM

VMware Horizon là ứng dành cho mục đích xây dựng hệ thống VDI (Virtual Desktop Infrastructure), nói đơn giản nó là ảo hóa máy tính, thông thường chúng ta sẽ nghe nhiều về ảo hóa ứng dụng ảo hóa phần mềm, còn với VMware Horizon nó ảo hóa toàn bộ bao gồm cả phần cứng máy tính

Ảo hóa desktop với Vmware Horizon 7 cung cấp cho người dùng cuối các máy desktop và ứng dụng được ảo hóa hoặc lưu trữ tại trung tâm dữ liệu thông qua một nền tảng duy nhất. Những dịch vụ desktop và ứng dụng này – bao gồm các ứng dụng lưu trữ trên RDS, ứng dụng đóng gói bằng VMware ThinApp®, ứng dụng SaaS và thậm chí là ứng dụng ảo hóa từ Citrix – đều có thể được truy cập từ một môi trường làm việc số trên nhiều thiết bị, tại nhiều địa điểm, thông qua nhiều môi trường và kết nối mà không gây giảm sút chất lượng và trải nghiệm người dùng.

Sử dụng chức năng quản lý môi trường làm việc hoàn chỉnh và được tối ưu hóa cho trung tâm dữ liệu được định nghĩa bằng phần mềm, Horizon 7 giúp bộ phận Công nghệ Thông tin (CNTT) kiểm soát, quản lý và bảo vệ tất cả các tài nguyên Windows mà người dùng cuối cần sử dụng, ở tốc độ mà họ mong muốn, với hiệu suất mà doanh nghiệp đòi hỏi.

Required system 

VMware Horizon System requirements

Operating Systems

Windows Server 2008 R2 SP1 64-bit (Standard / Enterprise / Datacenter)

Windows Server 2012 R2 64-bit (Standard / Datacenter)

Windows Server 2016 (Standard / Datacenter)

Recommended Hardware

Processor: 1.4 GHz or faster Intel 64 or AMD / 64 processor with 2 CPUs

Memory: 4GB RAM or higher

Disk space: 40GB / Recommended 60GB

Download VMware Horizon 8

VMware Horizon 8 Enterprise  + client

download

VMware Horizon 7.13 Enterprise Edition

download

VMware Horizon Client 5.4.2

download

Password extract file:  2020

Download guide

install VMware Horizon 8

see the readme file